OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

1. Všeobecné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim ZDRAVÉ LABKY s. r. o. so sídlom Holíčska 36, 85105 Bratislava, IČO: 46869638, DIČ: 2023626374, IČ DPH: SK2023626374 spoločnosť vedená v Obchodnom registri Mestkého súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 84781/B (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, ako aj dodávka tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.zdravelabky.sk (ďalej aj „e-shop“).

Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné:

sklad:

ZDRAVÉ LABKY s. r. o.

Tri vody I. 1453/53,

900 45 Malinovo

E-mail: info@zdravelabky.sk

Tel: 0905 142 052

Číslo účtu - SK0683300000002101929360  pre platby v EUR


Prosíme neuhrádzať platbu za objednaný tovar, pokiaľ nedostanete potvrdenie objednávky a platobné údaje na váš e-mail.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Definícia niektorých pojmov:

E-shop – počítačový systém umiestnený v sieti internetu s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.

Kupujúci - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu s predávajúcim.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Tovar - produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke e-shopu www.zdravelabky.sk, ktoré neboli používané a nachádzajú sa v originálnom balení výrobcu spolu so všetkým, ak z kontextu nevyplýva niečo iné.

Kúpna cena – celková cena, v ktorej je zahrnutá cena tovaru, vrátane nákladov na ich dodanie.

2. Elektronická objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

2.1 Elektronickou objednávkou za účelom dodania tovaru sa rozumie odoslaný:

elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuku e-shopu www.zdravelabky.sk, celkovú cenu tohto tovaru a nákladov na jeho dodanie, spôsob platby a dodania spracovaný systémom elektronického obchodu.

2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí v registračnom formulári, vrátane telefonického kontaktu.


2.3 Kúpna zmluva je uzavretá v momente záväznej akceptácie návrhu na jej uzatvorenie oznámením o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho.


3. Cenové podmienky


3.1 Pri objednávaní tovaru sa na tovar vzťahuje cena zverejnená ako cena daného tovaru. Predajné ceny v e-shope sú uvádzané v eurách. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru, tie budú pripočítané k cene tovaru vo výške podľa všeobecných obchodných podmienok.

3.2 Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá, a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

3.3 Predávajúci v prípade dodania tovaru alebo služby do zahraničia nenesie zodpovednosť za clá, poplatky a dane vyrubené v súvislosti s dovozom tovaru zo Slovenskej republiky. Tieto náklady znáša výhradne kupujúci.

4. Spôsob platby

4.1 Dobierka - kupujúci zaplatí za tovar pri prevzatí zásielky doručovateľovi.

4.2 Bezhotovostný prevod peňazí na bankový účet predávajúceho – kupujúci po predchádzajúcej výzve na úhradu a prijatí potrebných údajov prostredníctvom e-mailu zaslaného predávajúcim prevedie celkovú čiastku za objednaný tovar (kúpnu cenu) na účet vedený vo Fio Banke, SK0683300000002101929360  pre platby v EUR, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno a priezvisko. Objednávka bude vybavená až po pripísaní celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho v dodacích lehotách uvedených v čl. 5 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade zániku zmluvy je platba vrátená na účet zákazníka v plnej sume.

4.3 Platba prostredníctvom online platobnej brány (Platba kartou, Platba bankovými tlačitkami).

4.4 Platba prostredníctvo platobnej brány PayPal

 

5. Dodacie podmienky

 

5.1 Dodávky objednaného tovaru sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Všetok tovar uvedený ako skladom predávajúci odošle do 72 hodín od potvrdenia objednávky, resp. pri platbe vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet do 72 hodín od pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho. Pri dodaní tovaru, ktorý v čase potvrdenia objednávky nie je skladom, do 6 týždňov od potvrdenia objednávky a pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch po dohode so spotrebiteľom lehotu na dodanie tovaru predĺžiť, a to aj opakovane.

5.2 Ak sa v elektronickej objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho, pričom ho informuje aj o možnosti čiastočných dodávok a nákladov za dodanie.

5.3 Tovar je doručovaný priamo e-shopom, alebo prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov) na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom kupujúci je povinný objednávku na tejto adrese prevziať pri jej dodaní. 

5.4  Tovar môže byť prevzatý aj osobne na našom výdajnom mieste. Osobný odber je mozný iba na zákalde predchádzajúcej dohody a iba vopred uhradené objednávky. Na výdajnom mieste nie možná platba v hotovosti ani kartou.

5.5 Faktúra je kupujúcemu doručovaná elektronicky na mailovú adresu uvedenú kupujúcim, pričom faktúra slúži aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy a záručný list.

5.6 Tovar je dodávaný na územie Slovenskej republiky, poprípade na územie iného štátu po vzájomnej dohode.

5.7 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím.

5.8 Pri preberaní tovaru sa spotrebiteľovi odporúča skontrolovať:

či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,

či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,

či je tovar poškodený.

5.9 V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, potom predávajúci odporúča, aby spotrebiteľ ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky kontaktoval predávajúceho. V prípade, ak bol dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia,  predávajúci odporúča, aby spotrebiteľ ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky kontaktoval predávajúceho. V prípade zistenia poškodenia tovaru predávajúci odporúča, aby kupujúci vyhotovil záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ.


6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

v prípade, že kúpnu zmluvu nie je možné realizovať z dôvodov na strane kupujúceho, pričom kupujúci ani na písomnú výzvu neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť (nesprávne uvedené kontaktné údaje následné nekomunikovanie kupujúceho s predávajúcim pri snahe o vyriešenie tejto situácie a pod.)

v prípade, že si kupujúci neprevzal predmet objednávky do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol povinný si ho prevziať v zmysle výzvy príslušného doručovateľa,

v prípade poškodenia tovaru pri expedovaní objednávky, pričom predávajúci nemôže objednávku splniť z dôvodu vypredania ostatných skladových zásob,

v prípade, že sa už objednaný tovar, ktorý v čase objednávky nebol skladom, nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru a z uvedených dôvodov predávajúci nie je schopný tovar zákazníkovi dodať alebo ho dodať v cene, ktorá je uvedená v e-shope,

v prípade, že kupujúci si už v minulosti objednaný tovar neprevzal alebo iným podstatným spôsobom porušil tieto všeobecné obchodné podmienky alebo je dlžníkom predávajúceho.

6.2 V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zániku kúpnej zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zániku kúpnej zmluvy prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

6.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je v súlade s ustanovením § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.) oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu.

Vzhľadom na to, že sa jedná o doplnky výživy pre zvieratá, tovar môže byť z hygienických dôvodov vrátený iba kompletný, v pôvodnom stave bez toho, aby bol otvorený, podľa možnosti v nepoškodenej pôvodnej škatuľke, ak je v nej doplnok dodávaný. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru (poštovné).

6.4 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.3 týchto všeobecných obchodných podmienok aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.

6.5 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo zaslať toto odstúpenie e-mailom na adresu predávajúceho uvedenú v jeho kontaktných údajoch. K odstúpeniu od zmluvy sa odporúča priložiť doklad o kúpe (faktúru). V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo a dátum objednávky alebo zoznam objednaného tovaru, dátum, kedy bol tovar doručený, meno a priezvisko kupujúceho, adresu trvalého pobytu a uviesť číslo bankového účtu vo forme IBAN pre bezhotovostné vrátenie peňazí.


V prípade, že si kupujúci želá odstúpiť od zmluvy písomne, môže použiť nasledovný vzor na odstúpenie od zmluvy:


ZDRAVÉ LABKY s. r. o.

sklad

Tri vody I. 1453/53

900 45 Malinovo


Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
vypíšte názov tovaru alebo číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých vám bol tovar doručený

 

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky

Dátum prevzatia tovaru: vypíšte dátum, kedy vám bol tovar doručený

Dôvod odstúpenia od zmluvy: nie je povinnosťou kupujúceho ho uvádzať

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím vaše číslo účtu vo forme IBAN, bankové spojenie: názov banky

 

V uveďte miesto dňa doplňte dátum


S pozdravom


uveďte vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + váš podpis

 

Príloha: faktúra


Zasielajte na adresu skladu: Tri vody I. 1453/53, 900 45 Malinovo,


6.6 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu Tri vody I. 1453/53, 900 45 Malinovo. Náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znáša kupujúci. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu alebo priamo predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Vzhľadom na to, že predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru pri jeho preprave, odporúčame zaslať tovar formou doporučenej poistenej zásielky alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

6.7 Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.8 Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúcemu zaniká v prípade, že si ho kupujúci neuplatnil v lehote a spôsobom upraveným v predchádzajúcich bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok.

6.9 Odporúčame kupujúcemu pri vrátení tovaru posielať balík kuriérom a s poistením zásielky.

6.10 Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, tj. ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom, ktorý bol predmetom zmluvy, vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú ich hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške rovnajúcej sa obvyklej cene darčekov.

6.11 Poukázanie prípadných zľavových kupónov spotrebiteľovi je jednostranným právnym úkonom predávajúceho. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Spotrebiteľ má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

6.12 Podmienky odstúpenia od zmluvy uvedené v tomto článku obchodných podmienok sa neuplatnia v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.


7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok


7.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú počas minimálnej doby trvanlivosti, ak bol tovar správne skladovaný podľa príslušných podmienok skladovania uvedených na tovare.  Pri tovare, ktorý je predávaný za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.2 Minimálna doba trvanlivosti je  uvedená na konkrétom tovare.

7.3 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z.

7.4 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v e-shope www.zdravelabky.sk.

7.5 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho svoje nároky za vady len na tovar, ktorý vykazuje vady a bol zakúpený u predávajúceho.

7.6 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu od ich zistenia. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia písomnej reklamácie tovaru predávajúcemu, pričom následne je kupujúci povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu. Poštovné pri odoslaní produktu na reklamáciu hradí kupujúci.

7.7 Kupujúcemu sa odporúča vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.

7.8 Ak má tovar vady, má kupujúci právo uplatniť si reklamáciu tak, že v písomnej reklamácii popíše povahu vady tovaru a navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie. Ak tovar nemá dohodnuté vlastnosti, pričom vadu je možné odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9 Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe.

7.10 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (napr. pri zlacnenom tovare).

7.11 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru zapríčinené kupujúcim, okrem iného, najmä:

prirodzeným opotrebením,

skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, v ktorom je potrebné tovar skladovať,

pri používaní tovaru v rozpore s návodom,

mechanickým poškodením - poškodením  či rozbitím fľašky alebo nádoby, v ktorej sa produkt nachádza,

po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti.

7.12 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.13 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v popise závad pri uplatnení reklamácie.

7.14 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú.

7.15 Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bezchybná, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.16 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a o vybavení reklamácie kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, vydať písomný doklad (aj e-mailom) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.17 Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahuje 30-dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie v tomto prípade nie je zákonom stanovená, predávajúci sa ju však zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.


8. Ochrana osobných údajov, registrácia v e-shope a autorské práva


8.1 Návštevník e-shopu má v rámci svojej objednávky alebo mimo objednávky možnosť registrovať sa v e-shope a stať sa tak registrovaným užívateľom.

8.2 Registrácia v e-shope je možná na základe vyplnenia registračných údajov a vyjadrením dobrovoľného súhlasu s registráciou, čím registrovaný užívateľ získa možnosť spravovať svoje objednávky v prostredí on-line, možnosť uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, možnosť sledovať históriu nákupov a možnosť využívať výhody vernostného programu predávajúceho, tj. bezplatne poskytovaných služieb predávajúceho. Registrovaný užívateľ znáša len cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré použije pri prístupe k e-shopu a pri registrácii.

8.3 Prípadné komplikácie pri registrácii v e-shope alebo chyby spojené s užívateľským účtom môže registrovaný užívateľ nahlásiť predávajúcemu, ktorý však nezodpovedá za to, že jeho systém, teda aj užívateľský účet, bude dostupný nepretržite, predovšetkým z dôvodov potrebných aktualizácií a nutných opráv softvérového a hardvérového vybavenia.

8.4 Užívateľský účet registrovaného užívateľa je chránený prihlasovacím menom, resp. emailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie týchto prihlasovacích údajov pred stratou a zneužitím zodpovedá registrovaný užívateľ.

8.5 Registrovaný užívateľ môže svoj užívateľský účet v e-shope kedykoľvek a bez akýchkoľvek obmedzení zrušiť.

8.6 Predávajúci môže užívateľský účet registrovaného užívateľa zrušiť, pokiaľ registrovaný užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak registrovaný užívateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.

8.7 Pokiaľ registrovaný užívateľ zadá v e-shope akýkoľvek komentár či hodnotenie k produktom Predávajúceho, prípadne fotografiu či iné autorsky chránené dielo, platí, že registrovaný užívateľ predávajúcemu udelil bezodplatnú, výhradnú, územne a časovo neobmedzenú licenciu na zverejnenie takéhoto diela na jeho ďalšie upravovanie a komerčné použitie predávajúcim. Registrovaný užívateľ je povinný zdržať sa v e-shope zadávania takých diel, ktoré by porušovali všeobecne záväzné právne predpisy, najmä také, ktoré by bez súhlasu zasahovali do osobnostných či autorských práv 3. osoby, ktoré by svojím obsahom pohoršovali verejnosť alebo nabádali k násiliu, ktorých obsah je vulgárny či iným spôsobom zjavne nevhodný.


9. Všeobecné poučenie o spracovaní a ochrane osobných údajov:


9.1 Kupujúci, resp. registrovaný užívateľ (ďalej spoločne len „kupujúci“) berie na vedomie, že pri uzavretí zmluvy s predávajúcim prostredníctvom e-shopu, pri používaní e-shopu, pri registrácii v eshope alebo pri registrácii k newsletteru dochádza k spracúvaniu osobných údajov, pričom spracovanie a ochrana týchto údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú dostupné tiež v osobitných podmienkach ochrany osobných údajov.

9.2 Predávajúci zároveň upozorňuje, že pri uzavretí zmluvy dochádza k spracovaniu identifikačných a kontaktných údajov, ktoré kupujúci zadal vo svojej objednávke, a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by uzavretie a plnenie zmluvy nebolo možné.

9.3 V prípade registrácie v e-shope dochádza k spracúvaniu prihlasovacích a kontaktných údajov kupujúceho, a to za účelom vytvorenia užívateľského účtu a poskytovania vyššie uvedených služieb spojených s registráciou na základe súhlasu kupujúceho, ktorý je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov a udelenia súhlasu by zriadenie užívateľského účtu a poskytovanie služieb spojených s registráciou nebolo možné.

9.4 Osobné údaje pre účely zmluvy budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností predávajúceho vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov. Osobné údaje pre účely registrácie v e-shope budú spracované po dobu trvania záujmu kupujúceho o využívanie užívateľského účtu a služieb spojených s registráciou v e-shope.

9.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky e-shopu a správca CRM systému predávajúceho (napr. nezávislí programátori), poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov predávajúceho alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri doručení objednaného tovaru. Pri spracovaní osobných údajov kupujúceho nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Kupujúci má predovšetkým právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s registráciou v e-shope, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov. Možnosť nákupu tovar v e-shope a možnosť registrácie v e-shope nie sú primárne určené pre kupujúcich mladších ako 16 rokov.

 

10. Záverečné ustanovenia


10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke e-shopu www.zdravelabky.sk

10.2 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

10.3 Prípadné spory vzniknuté pri plnení kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou. V prípade, že dohoda nebude možná, sú na riešenie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.

10.4 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach

http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

10.5 Predávajúci nie je vo vzťahu ku spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.

10.6 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, predovšetkým príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení.

10.7 Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Kupujúceho priaznivejšia.

10.8 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy

V Bratislave, dňa 11.1.2021